Nhân viên kỹ thuật


Phạm Hoàng Anh
0121323488
Lê Chân, Hải Phòng
Đại Học
Nhân viên tuyển dụng
Giao tiếp cơ bản
Nhân viên tuyển dụng