Nhân viên kinh doanh


la văn linh
01696128978
Hậu Lộc- Thanh Hóa
Đại Học
Mới tốt Nghiệp
500 Toeic
Nhân viên Kỹ Thuật