Nhân viên lập trình


Ngo Tran Son Lam
0906824054
690 Cach Mang Thang 8 - Phuong Chanh Nghia - Thu Dau Mot - Binh Duong - Viet Nam, 7 Nguyen Van Troi - Khu pho II - Thi Tran Chau Thanh - Tay Ninh - Viet nam
Đại học
Lập trình viên
Tiếng Anh
Trưởng phòng kinh doanh